Geachte dorpsgenoten,

Sinds jaar en dag wordt de jaarlijkse contributie van “Iisclub Meinoar Ien” bij de leden thuis geïnd. Een omvangrijke klus die, onder toezicht van de penningmeester, geklaard wordt door de vrijwilligers van de club. De weersomstandigheden in de herfst zijn niet altijd een pretje om langs de deuren te gaan en vaak worden leden niet thuis aangetroffen, waardoor een tweede bezoek nodig was. De laatste jaren bleek geregeld dat mensen die wel thuis zijn, geen (gepast) geld in huis hebben om te betalen. Een regelmatige vraag die de vrijwilligers dan ook krijgen: waarom kan de contributie niet per incasso betaald worden?

Lees hier de complete tekst.

NB Deze tekst had geplaatst moeten worden in Hichtepunten.

Revitalisering dorpshuis d’Ald Skoalle Hantum

We kunnen u vertellen dat we alle subsidies binnengehaald hebben en dat we het plan “Revitalisering dorpshuis Hantum” uit kunnen voeren. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2019 hard gewerkt kan worden aan de verbouw van het dorpshuis.

We willen een dorpshuis realiseren dat voor jong en oud toegankelijk is en dat het sociale hart van de 4H-dorpen weer een boost kan geven. We hopen dit te realiseren bij de start van het seizoen in september 2019.

Door het ontstaan van een nieuw gebouw kan het cultuur- en verenigingsleven weer jaren vooruit.

Lees hier de uitgebreide nieuwsbrief.

Doe mee met het Frysk Diktee in bibliotheek Dokkum

Maandagavond 5 november gaan we de deelnemers aan het Frysk Diktee testen op hun kennis van het Fries.

Het eerste deel van de avond wordt het dictee voorgelezen. Dit wordt gedaan door Maaike van Dijk, docent bij de Afûk. Zij heeft een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Vervolgens zullen we elkaars dictee nakijken en moet na de pauze blijken wie de minste fouten heeft gemaakt en zich kenner van de Friese taal mag noemen.

Naderhand is er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries. Dus doe mee en wie weet ben jij diegene die wordt uitgeroepen tot kenner van de Friese taal!

Nieuwsbrief Fêste Grûn Dongeradiel

Stichting Fêste Grûn Dongedadiel (Noardeast-Fryslân)

De Stichting Fêste Grûn Dongeradiel (Noardeast-Fryslân) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bezorgde bewoners uit de Noordoost regio van Friesland.
Een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. Een gebied dat grenst aan de Waddenzee, een bijzonder kwetsbaar gebied, dat in zijn stille pracht vraagt om bescherming.
De stichting FGD heeft zich ten doel gesteld om vanuit een signalerende en ondersteunende rol zich te beijveren voor een veilig en leefbaar woon/leefklimaat. Zij weet zich daarbij actief gesteund door vele dorpsbelangverenigingen in de omgeving. Speerpunten zijn:

  • omkering van bewijslast;
  • rechtvaardige financiële schadebehandeling/compensatie;
  • concrete ondersteuning transitie fossiele energie naar duurzame energie.

Lees hier de laatste nieuwsbrief.