Omrop Fryslân 12 augustus LIVE fanút Hantum


Harkje op ‘e nij nei it programma fan snein 12 augustus.


lt programma Buro de Vries op it Doarpsplein fan Omrop Fryslân Radio komt dizze simmer (2018) mei 10 ôfleveringen LIVE fan ferskate lokaasjes út de provinsje Fryslân.
ln tal útstjoeringen wurde op snein fan 11.00 oant 13.00 oere makke fanút in lyts doarp yn ‘e provinsje.

Ek Hantum is hjir by: SNEIN 12 augustus o.s. fan 11.00 oant 13.00 oere.

Ferslachjouwer/presintator René Koster sit dan op it terras fan Kafee de Terp (by min waar yn it kafee), tegearre mei Willem Tilma.
Ferslachjouwster/presintator Simone Scheffer sil tegearre mei Mient Hof ferskate lokaasjes besykje yn en rûn it doarp.
Elkenien is wolkom as publyk om hjirby oanwêzich te wêzen.

Lêz mear hjiroer yn de lêste Hichtepunten.