Categorie: Algemeen

Twirre: in sûne Waadrâne foar moarn! Doch mei!

Werkgroep Twirre nodigt inwoners van gemeente Noardeast-Fryslân uit op 13 maart om samen acties te bedenken en uit te voeren om je eigen leefomgeving gezonder en mooier te maken door te werken aan de biodiversiteit in de regio.

De bijeenkomst waar burgers, verenigingen, dorpsbelangen, ondernemers, scholen, boeren en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd vindt plaats in Theaterkerk Nes. Naast inspirerende voorbeelden van boeren, dorpsbewoners en andere ondernemers over initiatieven die al gaande zijn is het doel van de avond om naar huis te gaan met een huiswerkopdracht.

De huiswerkopdrachten zijn kleine stapjes om bewuster met onze omgeving om te gaan en zelf de handen uit de mouwen te steken. Als iedereen iets doet kan dat ongelofelijk veel impact hebben, zo is de overtuiging van werkgroep Twirre. De werkgroep hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke wens tot meer biodiversiteit.

De werkgroep is daarnaast van mening dat niet alles af hoeft te hangen van initiatieven van bijvoorbeeld gemeente of provincie, maar dat juist bewoners zelf heel veel kunnen doen op eigen initiatief.
Bij de huiswerkopdrachten kun je denken aan het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, bermen en tuinen met bloemen inzaaien die goed zijn voor insecten en vogels, een bedrijfsbezoek met een schoolklas aan een boer die goed met de natuur samenwerkt, een kunstwerk maken van plastic uit de natuur, een avond lokaal koken voor bewoners van een verzorgingshuis of samen een middag zwerfafval oprapen.

Alle initiatieven worden vastgelegd en op een latere bijeenkomst weer gedeeld met elkaar om zo steeds meer kleine en grote initiatieven te realiseren en elkaar te inspireren. Uiteraard wordt er een nulmeting in het gebied gedaan zodat later ook daadwerkelijk de impact gemeten kan worden zowel wetenschappelijk als sociaal.

In werkgroep Twirre zitten Anke Bijlsma – Cultureel ondernemer uit Nes, Klaaske de Groot – schapenhouder, projectmedewerker Waadrâne en docent groen onderwijs uit Raard, Hans Kroodsma – melkveehouder in Jannum en voorzitter Agrarisch Collectief Waadrâne, Wim Hiemstra namens de Provincie Fryslân en Wini Weidenaar – oorspronkelijk bewoonster uit Niawier en ondernemer. De werkgroep werkt nauw samen met Agrarisch Collectief Waadrâne.

De bijeenkomst vindt plaats op 13 maart om 19:00 uur (inloop) in Theaterkerk Nes. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website twirredochmei.nl.

Ontwerp Schadeprotocol en procedure betrokkenen ‘kleine’ gasvelden

In maart 2019 wordt dit protocol en bijbehorende procedure ingediend bij minister Eric Wiebes van het ministerie EZK.
Op zichzelf is dit ons inziens een belangrijke stap in de goede richting om de rechtspositie van mensen in deze regio te beschermen tegen schade en/of waardeverminderingen van grond en goed.
Toch kan het enige tijd duren voordat het protocol actief in werking treedt.
Tot die tijd raden we iedereen, die schade denkt te hebben in relatie met gaswinning, aan daarvan melding te doen bij de NAM. Doe die melding vergezeld van foto’s en bewaar een digitale copie!! Voor alle bewoners geldt het dringende advies:

Maak uw eigen nulmeting!
Ook al heeft u nu (nog) geen schade toch is het aan te raden om tijdig digitale foto’s te maken van het eigen huis en/of andere gebouwen. Denk daarbij vooral aan de vloeren, muren binnen- en buitenshuis en het dak.

Lees de nieuwsbrief van Fêste Grûn hier.

It sil dochs wer heve!

Elfstedentocht filmmarathon in Tresoar

Vrijdag 8 februari wordt er een Elfstedenrecord verbroken. Dan begint de langste Elfstedentochtloze periode sinds de eerste officiële tocht in 1909. Tussen 18 januari 1963 en 21 februari 1985 lagen 8070 dagen. Hier breken we vrijdag doorheen. Voor het Fries Film Archief en Tresoar aanleiding om vrijdag een filmmarathon te houden: meer dan vijf uur filmbeelden van tachtig jaar Elfstedentocht (1917 tot en met 1997) worden vertoond in de Histobios van Tresoar. Je hoeft er niet vroeg voor op. Het eerste startschot klinkt om 10 uur ’s ochtends en het tweede om 16.00 uur ’s middags. Mensen kunnen vrij in- en uitlopen tijdens de vertoning.

Coen de Koning – winnaar van de Elfstedentocht van 1912 – op het ijs bij Hindeloopen tijdens de tocht van 1917. Ook die zou hij winnen. BEELD UIT DE FILM VAN WILLY MULLENS

Unieke collectie Elfstedentochtfilms
Het Fries Film Archief bezit een rijke collectie Elfstedentochtfilms. Het oudste filmmateriaal dateert van 1917 en werd geschoten in Franeker, Harlingen, Hindeloopen en Sneek. De tochten daarna zijn door veel filmmakers vastgelegd. Een groot deel van deze opnames ligt bij het filmarchief. Uit die schat hebben we een compilatie van meer dan vijf uur samengesteld. We vertonen de unieke beelden vrijdag twee keer.

De journaals van Polygoon over de Elfstedentochten zijn wereldberoemd. Maar vrijdag laten we andere beelden zien. Vooral van Friese filmmakkers: gepassioneerde filmhobbyisten, zoals de Sneker bloemist Piet Wagter, de talentvolle filmmakers Gerrit Aalfs en Bart Tromp, de leden van het Friese filmcollectief De Kleare Kimen en van Mindert Hepkema, oprichter en jarenlang voorzitter van de Elfstedenvereniging.

Het archief van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden ligt bij Tresoar. Hier zit prachtig historisch fotomateriaal tussen. Een kleine selectie eruit is vrijdag bij de Histobios te zien.

Live commentaar
Een deel van de Elfstedentochtfilms is zonder geluid. Bij deze beelden wordt vrijdag live commentaar gegeven door Jurryt van de Vooren, auteur van het boek 8070 Dagen – Wachten op de Elfstedentocht. Van de Vooren ziet veel filmbeelden ook voor de eerste keer en zal proberen deze ter plekke te duiden, in samenwerking met de zaal.

Koek en zopie
De filmmarathon wordt gehouden in Elfstedensferen, uiteraard met koek en zopie en erwtensoep. Iedereen is welkom. De toegang is gratis

Datum: vrijdag 8 februari
Plaats: Tresoar / Fries Film Archief, Boterhoek 1, Leeuwarden
Tijden: 10.00-15.15 uur; 16.00-21.15 uur
Toegang Histobios: gratis
Parkeren: Parkeergarage Oldehove

Filmmiddag in Holwerd

Op zondag 17 februari worden in de Doopsgezinde kerk aan de Stasjonswei films vertoond, die te maken hebben met het dorp Holwerd. De eerste film geeft een beeld van de landbouw rond Holwerd in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
De tweede (korte) film is vanuit een luchtballon gemaakt, die over het dorp en omgeving zweefde, dus Holwerd vanuit de lucht gezien.
Landschappen veranderen snel. Zeker met de mogelijke uitvoering van het plan “Holwerd aan Zee” en de daarmee gepaard gaande veranderingen in en om Holwerd
kan men stellen, dat de films unieke tijdsdocumenten zijn.

De filmmiddag begint om 15.00 uur. De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang.

Doe mee met het Frysk Diktee in bibliotheek Dokkum

Maandagavond 5 november gaan we de deelnemers aan het Frysk Diktee testen op hun kennis van het Fries.

Het eerste deel van de avond wordt het dictee voorgelezen. Dit wordt gedaan door Maaike van Dijk, docent bij de Afûk. Zij heeft een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Vervolgens zullen we elkaars dictee nakijken en moet na de pauze blijken wie de minste fouten heeft gemaakt en zich kenner van de Friese taal mag noemen.

Naderhand is er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries. Dus doe mee en wie weet ben jij diegene die wordt uitgeroepen tot kenner van de Friese taal!

Nieuwsbrief Fêste Grûn Dongeradiel

Stichting Fêste Grûn Dongedadiel (Noardeast-Fryslân)

De Stichting Fêste Grûn Dongeradiel (Noardeast-Fryslân) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bezorgde bewoners uit de Noordoost regio van Friesland.
Een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. Een gebied dat grenst aan de Waddenzee, een bijzonder kwetsbaar gebied, dat in zijn stille pracht vraagt om bescherming.
De stichting FGD heeft zich ten doel gesteld om vanuit een signalerende en ondersteunende rol zich te beijveren voor een veilig en leefbaar woon/leefklimaat. Zij weet zich daarbij actief gesteund door vele dorpsbelangverenigingen in de omgeving. Speerpunten zijn:

  • omkering van bewijslast;
  • rechtvaardige financiële schadebehandeling/compensatie;
  • concrete ondersteuning transitie fossiele energie naar duurzame energie.

Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Omrop Fryslân 12 augustus LIVE fanút Hantum


Harkje op ‘e nij nei it programma fan snein 12 augustus.


lt programma Buro de Vries op it Doarpsplein fan Omrop Fryslân Radio komt dizze simmer (2018) mei 10 ôfleveringen LIVE fan ferskate lokaasjes út de provinsje Fryslân.
ln tal útstjoeringen wurde op snein fan 11.00 oant 13.00 oere makke fanút in lyts doarp yn ‘e provinsje.

Ek Hantum is hjir by: SNEIN 12 augustus o.s. fan 11.00 oant 13.00 oere.

Ferslachjouwer/presintator René Koster sit dan op it terras fan Kafee de Terp (by min waar yn it kafee), tegearre mei Willem Tilma.
Ferslachjouwster/presintator Simone Scheffer sil tegearre mei Mient Hof ferskate lokaasjes besykje yn en rûn it doarp.
Elkenien is wolkom as publyk om hjirby oanwêzich te wêzen.

Lêz mear hjiroer yn de lêste Hichtepunten.