Verenigingen

Informatie verenigingen

Activiteitencommissie d’Ald Skoalle
Contactpersoon: Sonja Postma
acaldskoalle@live.nl

Biljarten/Klaverjassen
Contactpersoon: Jelle Auke Vrieswijk 57 17 97

Brommerclub Skeane Jabik, Hantum
Contactpersoon: Willem Visser
skeanejabik@hotmail.com

Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen
Secretaris: Marieke Hoekstra 25 21 51
secretariaat@dbhantum.nl

Dorpsbelang Hantumhuizen
Secretaris: Henk Kingma 72 42 81
dbhantumhuizen@gmail.com

Dorpsbelang Hiaure
Secretaris: Lieke Zuidema 22 01 04
liekezuidema@hetnet.nl

Dorpshuis d’Ald Skoalle, Hantum
Contactpersoon: Jannie Hekstra-Kloosterman
dorpshuishantum@hotmail.com

Dorpshuis it Tiksel, Hantumhuizen
Contactpersoon: Theo v.d. Heide 57 16 47

Feestcommissie
Contactpersoon: Pia Dijkstra 06 464 73 140
feestcommissiehantum@hotmail.com

Korfbalvereniging DTL
Secretaris: Hilda Veeninga 57 18 79
info@kvdtl.nl

Kaatsvereniging De Kletsers
Contactpersoon: Sietske de Vries
kvdekletsers@hotmail.com

Protestantse Gemeente Hantum c.a.
Kerkelijk werker: Dhr. W. Feddema
HG van der Veenstrjitte 4,
9114RR Driezum 0511 227108 / 06 118 86 441
wiebefeddema@hotmail.com

Scriba: Mattie Posthumus 0519 57 16 59

SOS Gelegenheidskoar Rûm Sop
Contactpersoon: Jelle de Wilde 06 29 850 132
jj.dewilde@knid.nl

Toanielferiening ‘it Hantumer Ploechje’
Contactpersoon: Jelle de Wilde 06 29 850 132
jj.dewilde@knid.nl

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Hantum ca.
Contactpersoon: Jikke Woudman 29 36 99
j.woudman@knid.nl

Vogelwacht Hantum e.o.
Contactpersoon: Paulus van der Weide 57 17 12

IJsclub Meiinoar Ien
Contactpersoon: Annet-Bouma-Dijkstra 57 15 86

Werkgroep pestgedrag
Contactpersoon: Alie Kuipers-Bos 25 01 10
aliebos0109@hotmail.com

Contactpersoon St. Annakerk, Hantumhuizen
dhr. E. Coers; it Paadsje 1, Hantumhuizen 57 19 12
pcstannahantumhuizen@gmail.com

Onderwerpen op deze pagina

| Wat is Dorpsbelang?

Dorpsbelang is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van Hantum en Hantumeruitburen. Ze tracht dit te bereiken door het behartigen van algemene en persoonlijke belangen.

| Welke belangen zijn dat?

  • Het bepleiten bij de gemeente van nieuwe voorzieningen.
  • Zo mogelijk het behoud van bestaande voorzieningen.
  • Het doorgeven van klachten aangaande het onderhoud van straten, trottoirs, groenvoorzieningen enz. bij de gemeente.
  • Het desgewenst ondersteunen en bespreken van particuliere plannen en activiteiten bij de gemeente.

| Doet Dorpsbelang nog meer?

Zij beheert en onderhoudt een terrein, dat is ingericht met speelwerktuigen voor de jongere jeugd. Ook het onderhoud van het zgn. 'trapveld' bij het sportveld en van het 'bos' aan de zuidkant van Hantum is in handen van Dorpsbelang.

| Hoe worden leden betrokken bij het werk?

  • Minstens één keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording doet voor haar activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Nieuwe plannen kunnen worden besproken. Tevens kunnen in deze vergadering leden vragen stellen of opmerkingen plaatsen.
  • In het dorpsblad "Hichtepunten", dat periodiek huis aan huis wordt bezorgd, en waar mogelijk via deze website, wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten.

| Waar kan informatie worden verkregen?

U kunt voor zich voor verdere informatie, of wanneer u iets ter attentie van Dorpsbelang wilt brengen, altijd richten tot een van onderstaande bestuursleden:
Jelle van der Galiënvoorzitter
Marieke Hoekstrasecretaris
Alie Bospenningmeester
Taeke Sijens
Vacant
Voor zaken aangaande Dorpsbelang mailt u naar: secretariaat@dbhantum.nl
Onderwerpen op deze pagina

| Inleiding

Doarpshûs d'Ald Skoalle kunt u vinden naast de Hervormde kerk van Hantum, een plek die gemakkelijk te vinden is. Het gebouw waarin nu het dorpshuis is gevestigd was voorheen een school, wat de naam waarschijnlijk ook al deed vermoeden. In welk jaar de school destijds gebouwd is kunnen we niet precies nagaan, maar we weten wel dat de eerste bekende onderwijzer uit Hantum in het jaar 1808 op 83-jarige leeftijd ophield als onderwijzer. Waarschijnlijk zal het gebouw rond 1750 zijn gebouwd. In de jaren dertig werd de openbare lagere school opgeheven en werd het schoolgebouw en schoolhuis met tuin door de Hervormde gemeente van Hantum aangekocht. Sinds die tijd werden, na enkele verbouwingen, de meeste verenigings­activiteiten in dit gebouw gehouden.

| Stichting Gemeenschapshuis Hantum

Op 3 oktober 1988 werd de Stichting Gemeenschapshuis Hantum in het leven geroepen, en werd het gebouw door de Hervormde gemeente overgedragen aan de stichting. Na een grondige verbouwing door vele vrijwilligers werd het dorpshuis op 25 november 1989 officieel geopend. In 1999 werd het 10-jarig bestaan groots gevierd met activiteiten voor jong en oud. Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit zeven personen. Men heeft vier jaar zitting in het bestuur, die uitgebreid kan worden met een verlenging van nog eens vier jaar. Het dagelijks bestuur van de stichting (nu stichting dorpshuis genoemd) bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Michel Homan
Secretaresse: Jannie Hekstra-Kloosterman- tel. 06 308 73 324; e-mail
Penningmeester: Mariska van der Woerdt- tel. 06 120 11 325; e-mail
Bestellingen / verhuur: Akke Zijlstra-Bakker- tel. (0519) 57 18 52; e-mail
Coördinator vrijwilligers: Owe Dijkstra- tel. (0519) 57 10 47; e-mail
Activiteitencommissie: acaldskoalle@live.nl
Coördinator onderhoud: Albert Kuipers e-mail
Het dagelijks bestuur komt een negental keren per jaar bijeen, waarvan twee vergaderingen samen met het algemeen bestuur. De laatste twee vergaderingen vinden plaats in januari en juli. Het algemeen bestuur is in 1999 opgericht door het toenmalige dagelijks bestuur. In de jaren hiervoor was er geen algemeen bestuur, ondanks dat dit wel in de statuten staat. Het algemeen bestuur bestaat uit een negental afgevaardigden van de verschillende verenigingen uit de dorpen Hantum, Hantumeruitburen en Hiaure.

| Activiteitencommissie

Naast het bestuur is er een activiteitencommissie. Dit is een zelfstandige commissie die speciale activiteiten in het dorpshuis organiseert, zoals een playbackshow, creatieve avonden, gezellige avonden voor de kinderen van de basisschool enz. Momenteel bestaat deze commissie uit drie personen, waarvan een als afgevaardigde in het bestuur van het dorpshuis zitting neemt. De plannen van de activiteitencommissie worden op de bestuursvergaderingen met de overige bestuursleden besproken en de gehouden activiteiten worden dan geëvalueerd. In samenwerking met dorpsbelang is er een paar maal per jaar een overleg met de jeugd. Naar aanleiding van dit overleg wordt er dan een avond voor de jeugd georganiseerd. Ideeën, vragen en opmerkingen kunnen per mail naar de activiteitencommissie worden gestuurd.

| Accommodatie

Het dorpshuis beschikt over een grote zaal met een oppervlakte van 120 m², die door middel van een schuifdeurensysteem in tweeën kan worden gedeeld. Vanuit de zaal kan men bij de bar koffie, thee of iets anders halen. Er is ook nog een bestuurskamer, waar kleine vergaderingen kunnen worden gehouden. Het dorpshuis beschikt over een podium, met daar achter een kleedruimte. Tijdens de laatste verbouwing is het dorpshuis toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking. Vooral in de wintermaanden is het dorpshuis bijna iedere avond bezet. Een verscheidenheid aan verenigingen maakt gebruik van het dorpshuis. Onder andere toneelclub maakt wekelijks gebruik van een van onze zalen. Daarnaast wordt er door de verschillende verenigingen vergaderd en is er ook regelmatig een gezellige avond. In ons dorpshuis worden bijna alle voorkomende werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. Eén keer per jaar wordt aan alle bestuursleden en vrijwilligers een gezellige avond aangeboden, want dankzij hen kan het dorpshuis draaien zoals het nu gaat.

| Ynformaasje

Foar alle ynformaasje oer dit yllústere duo, pptredens en boekingen geane jo nei: de ynternet-side fan Klún en Knoffelhakke

| Informatie

Opgericht 30 maart 1961 Lid van de KNKV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Velden met kleedruimtes (geprivatiseerd) en kantine (eigendom): 'Yn 'e bedelte', Ternaarderwei 2a, 9147 BW Hantum Thuishal zaalcompetitie: Sporthal 'De Ynset', De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd Het tenue bestaat uit een wit shirt met een blauwe baan en een blauw short Overige informatie op de website van DTL.

| Ynformaasje

Foar in noflik jûntsje (middei as moarntiid mei fansels ek), sjoch op www.rumsop.nl, de website fan SOS-gelegenheidskoar Rûm Sop út de 4H-doarpen! Ynformaasje en boekingen:

Willem Tilma Stasjonswei 20 9147 CM  Hantum 0519-57 15 09

| De Geschiedenis

Hoe lang er al een toneelvereniging in Hantum heeft bestaan is niet bekend. Wel is bekend dat in januari 1946 een groepje inwoners van Hantum het toneelstuk "De Nijboer van Lyklemastate" ten tonele heeft gebracht. Pas in 1959 is er echt sprake van een officiële vereniging. De vereniging noemde zich toen "Mei inoar ien" en is volgens het kasboek opgericht in de maand december van 1959. Na een paar succesvolle jaren is de vereniging vervolgens opgeheven. Jaren later vindt er een herstart plaats. Onder regie van een paar enthousiaste dorpsbewoners werd op 12 maart 1982 het eerste stuk na de herstart "Jo binne troud ... of net" opgevoerd in Hantum. Vanwege het grote succes besloten de leden van het voorlopig bestuur door te gaan. Als naam van de vereniging werd toen gekozen voor "It Hantumer Ploechje". Inmiddels bestaat deze vereniging onder die naam al weer zo’n kleine 30 jaar.

| Het bestuur

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit vier leden die ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komen en elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter:Karen Hogenhorst(0519 - 292787)e-mail
Secretaris:Jelke Lei(06 136 07 608)e-mail
Penningmeester:Mient Hof(0519 - 571524)e-mail
Algem. bestuurslid:Sippy Hiemstra(06 222 67 094)e-mail
De vereniging bestaat uit een groot aantal leden. Uit deze leden wordt elk jaar een team samengesteld die zorg draagt voor de uitvoering van het toneelstuk. Daarnaast worden een aantal mensen gevraagd om het decor te verzorgen en andere zaken te regelen zoals de pr, een stukje te schrijven voor de krant, filmopnamen te maken enz. In de laatste week van april wordt de ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Naast dit officiële gedeelte is deze avond vooral ook bedoeld om als leden een gezellige avond met elkaar door te brengen.

| Toneeluitvoering

Het zal u niet verbazen dat de toneelvereniging als hoofddoel heeft om een toneelstuk op de planken te brengen. Werd in het begin het toneelstuk opgevoerd in maart, tegenwoordig vindt de jaarlijkse toneeluitvoering plaats op de laatste vrijdag van november. Direct na de zomervakantie wordt gestart met de repetities en wordt op de maandag- en woensdagavond geoefend. De donderdagavond voor de première wordt de generale opgevoerd voor de schoolkinderen en degene die op de vrijdagavond is verhinderd. De dag daarna volgt de première in het dorpshuis d’Ald Skoalle te Hantum. Verder heeft de vereniging als doel gesteld om naast de toneeluitvoering in het dorp het toneelstuk nog een of twee keer buiten het dorp op de planken te brengen. Meestal lukt dit wel. Heeft u als dorp of vereniging belangstelling? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

| Revue

Sinds een aantal jaren verzorgt de toneelvereniging tevens de revue die tot voor kort in januari en tegenwoordig in maart door de feestvereniging wordt georganiseerd in het dorpshuis d’Ald Skoalle. Als hoogtepunt kan de revue worden genoemd die is opgevoerd tijdens de Simmer 2000 activiteiten.

| Sponsors

Aangezien het financieel gezien steeds moeilijker wordt om met een sluitende begroting een toneeluitvoering te verzorgen zijn sponsors onmisbaar. De vereniging kan zich verheugen over het feit dat vele bedrijven elk jaar bereid zijn om als sponsor mee te werken aan het mogelijk maken van de jaarlijkse toneeluitvoering in het dorp. Maar gezien de almaar stijgende kosten zijn nieuwe sponsors van harte welkom. Heeft u als bedrijf belangstelling dan kunt u te allen tijde contact opnemen met een van de bestuursleden.

| Nieuwe spelende leden

Alhoewel we als toneelclub van de 4H-dorpen best wel veel leden hebben kunnen er altijd nog meer bij. Heeft u belangstelling? Of kent u in uw familie- of kennissenkring mensen die graag een keertje mee zouden willen doen aan een toneelstuk of revue, neem dan contact op met een van de hiervoor genoemde bestuursleden. Uiteraard moet er wel sprake zijn van een zekere binding met onze 4H-dorpen. U kunt natuurlijk ook een keertje komen kijken op een van de oefenavonden en zelf ervaren wat toneelspelen precies inhoudt.

 Wat is het doel van een uitvaartvereniging?

De uitvaartvereniging stelt zich ten doel om elkaar bij overlijden behulpzaam te zijn.

 Wat doet, of kan een uitvaartvereniging doen?

Zij verzorgt een begrafenis of crematie.

 Hoe te handelen bij een sterfgeval?

U kunt contact opnemen met onze bode, mevrouw K. Elzinga-Dijkstra in Oosternijkerk. tel. 0519 56 13 74. Zij overlegt met de nabestaanden over de zaken die geregeld moeten worden. Verder is zij met raad en daad behulpzaam bij de voorbereiding van een begrafenis of crematie. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden.

 Hoe te handelen bij het overlijden van leden die elders wonen?

Ook dan kan contact worden opgenomen met de bode, mevrouw Elzinga. In overleg wordt geregeld of verdere verzorging van de begrafenis of crematie wordt verricht door het personeel van onze vereniging of dat een zustervereniging deze taak geheel of gedeeltelijk overneemt.

 Is de vereniging alleen voor leden?

Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de diensten van onze vereniging. Uiteraard worden de kosten hiervan dan in rekening gebracht.

 Wordt er geld uitgekeerd?

Nee, er wordt geen geld uitgekeerd. Vergoeding vindt plaats in de vorm van diensten. Alleen aan een zustervereniging kan geld worden uitgekeerd, als die de verzorging van een begrafenis of crematie overneemt.

 Op welke diensten heeft een lid recht?

De diensten van uitvaartverzorgster (bode), grafdelver, grafwacht, klokluider en dragers.

 Wie kunnen lid worden van de vereniging?

Personen van 18 jaar en ouder kunnen lid worden. Personen boven de 18 jaar van elders moeten inschrijfgeld betalen. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van de leeftijd en de plaatselijke contributie. Hiervoor zijn richtlijnen en tabellen (informatie hierover bij de penningmeester).

 Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie voor leden vanaf 18 jaar bedraagt momenteel € 12,– De contributie voor een echtpaar / samenwonenden bedraagt € 12,– p.p, incl. kinderen tot 18 jr. Voor een éénoudergezin met kinderen beneden de 18 jaar is de contributie € 15,–

 Een begrafenis of crematie brengt meerdere kosten met zich mee. Kan hiervoor een aanvullende verzekering worden afgesloten?

Het is goed u bewust te zijn van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Wij constateren dat er nogal eens verwarring bestaat tussen het lidmaatschap van een uitvaartvereniging en afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit zijn twee geheel verschillende zaken. In het kort is het als volgt:
  • een uitvaartvereniging keert geen geld uit maar verricht wel diensten
  • een uitvaartverzekering keert wel geld uit maar verricht vaak geen diensten
Voor de kosten van een begrafenis of crematie moet u rekenen op zeker € 5.000,– Desgewenst kunt u zich voor deze kosten laten bijverzekeren.

 Bestuur

Voorzitter:  J. Blom, tel. 0519 27 71 27
Secretaris:  J. Woudman, tel. 0519 29 36 99mail
Penningmeester:  B. Zijlstra, tel. 0519 57 18 52
Leden:  E. Visser-Raap, tel. 0519 57 21 33
:  J. Blom, tel. 0519 27 71 27

 Bode

K. Elzinga-Dijkstra, Oosternijkerk, tel. 0519 56 13 74 / mob. 06 206 20 647