Kalma had een sterk gestel; zo reed hij in 1941 de barre Elfstedentocht uit. Hij was lang en fors gebouwd, had een sonore stem en leidde een sober en zeer regelmatig leven. Sinds hij na zijn emeritaat in 1968 in Leeuwarden woonde, bracht hij tot enkele weken voor zijn dood dagelijks een bezoek aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Hij had er zijn eigen bureau en hielp tussen het aanvragen door velen met hun vragen op onderzoeksgebied. Hij ging altijd eenvoudig gekleed. Een ambtstoga heeft hij nooit gedragen. In de omgang was hij vriendelijk en belangstellend .

   In de nazomer van 1987 openbaarde zich longkanker, waarvoor hij met succes behandeld werd. Een sterk verlies van haar gezichtsvermogen, gepaard met een algemeen verval van krachten, maakte zijn vrouw juist in de jaren van zijn ziekte hulpbehoevend. Hij heeft haar thuis tot haar dood op 29 maart 1991 verzorgd. Zelf stierf hij betrekkelijk onverwacht enkele weken later aan een hartstilstand in het ziekenhuis, waarin hij een dag of tien eerder met een virusinfectie was opgenomen.

   Daarmee kwam er een einde aan een leven dat bepaald werd door toe wijding aan wetenschap en samenleving. Tussen die twee heeft Kalma niet kunnen kiezen. Als strijder voor een betere wereld was hij onvermoeibaar. Hij bleef tot zijn dood belangstellen in actuele politieke en kerkelijke aangelegenheden. Zijn beschouwingen over historische figuren of toestanden worden gekenmerkt door verwijzingen naar de eigen tijd, vaak met een moraliserende bedoeling. Wetenschap voor de vakman was hem gauw te saai. Hij wilde schrijven voor wat hij wel de 'general reader' noemde. Zo heb ik hem in de jaren tachtig meegemaakt in de redactie van De Vrije Fries, en zo was hij ook al in 1951, toen hij in de redactie van It Beaken kwam. Men leze het redactionele 'In nije opset' op bladzijde 101 van It Beaken van dat jaar er maar op na. Nieuwe concepten heeft hij niet aan de wetenschap toegevoegd. Daarvoor bleef hij te dicht bij het feitenmateriaal, drong hij te weinig door tot historische achtergronden en omstandigheden, en bepaalde hij zich te veel tot interpretaties op grond van heersende opvattingen. Hij zocht bovendien bij voorkeur in psychologische factoren de verklaring van historische verschijnselen, wat tevens zijn biografische interesse verklaart.

   Kalma's wetenschappelijke kwaliteiten lijken het best tot hun recht te komen bij een onderwerp dat zijn streven naar volledigheid zinvol maakt. Dat geldt uiteraard voor naamlijsten, bibliografieŽn, kronieken, compendia en naslagwerken, die in aantal en verscheidenheid hun weerga nauwelijks kennen, maar ook voor beschrijvingen als die van het kaatsen of het tipeljen, van handschriften of van drukken; soms ook voor zijn studies. In de figuur van Joost Halbertsma bijvoorbeeld, over wie veel bronnenmateriaal bewaard is, heeft hij zich zo grondig ingewerkt, dat er een overtuigend beeld is ontstaan. Altijd echter hoedt kennisneming van Kalma's bibliografisch goed gedocumenteerde werk voor overijlde of anderszins onzorgvuldige speculatie. Hij heeft een stevig fundament gelegd voor velen die zich in de geschiedenis van met name Friesland willen oriŽnteren.

 
 HOME 

 De dorpen 

 Verenigingen 

 Dorpsblad   HichtePunten 

 Historie
 Inleiding 

 - 1 -     - 2 - 
 - 3 -     - 4 - 
 - 5 -     - 6 - 
 - 7 -     - 8 - 


 Afdrukken?