Na de studietijd oefende Kalma bijna zonder onderbreking van 1932 tot 1968 het ambt van predikant uit. Alleen in 1945 en in 1958 werd hij voor een deel van zijn tijd vrijgesteld, eerst om redacteur van de Leeuwarder Koerier te kunnen worden en later om de Encyclopedie van Friesland samen te kunnen stellen. Beide keren nam zijn vrouw het predikantswerk tijdelijk over. Zij stond hem trouwens al die jaren in zijn beroep steeds ter zijde. Ze leidde de vrouwenvereniging, maar deed ook de zondagsschool en de schoolcatechisatie. Kalma was achtereenvolgens predikant in St. Jacobiparochie/Wier (1932-1936), Zandvoort (1936-1938), Hogebeintum (1938-1940), Waaksens/Brantgum (1940-1943), Warga (1943-1946), Lekkum/Miedum (1946-1960), Sneek (1960-1964) en Boyl (1964-1968). Regel was dus een verblijf van korte duur. Bij het veranderen van standplaats speelde vaak gebrek aan ruimte voor het groter wordende gezin mee of de noodzaak van een hoger traktement. Alleen in Lekkum, dat onder de rook van Leeuwarden ligt, bleef de familie langer dan vier jaar. De kinderen konden er gemakkelijk naar de school in de stad fietsen en voor Kalma zelf, die geen auto had, kwamen de bibliotheken van stad, provincie en Fries Genootschap binnen fietsafstand. Toen Kalma in 1964 op de loonlijst van de Fryske Akademy kwam (zij het voor een bescheiden maandgeld), viel voor hem en zijn vrouw, die toen al sukkelde met haar ogen, de dreiging van groeiende doktersrekeningen weg. Armoede heeft het gezin echter niet gekend en Kalma kon steeds zijn boeken kopen.

   Naast het werk in de gemeente nam Kalma aanvankelijk ook in besturen en redacties actief deel aan het geestelijk-maatschappelijk leven. Zo werd hij in 1932 lid van Kerk en Vrede, en was hij een tijdlang voorzitter van een commissie van deze vereniging, de Commissie voor pacifistische volksverdediging. Van 1934 tot 1938 werkte hij zeer geregeld mee aan Tijd en Taak, het weekblad van de religieus-socialisten, dat in 1932 de opvolger was geworden van De Blijde Wereld, waarin hij al sinds 1927, toen hij nog moest gaan studeren, incidenteel had geschreven. Alleen, maar ook wel samen met zijn vrouw, publiceerde hij een paar deeltjes over politieke vraagstukken in de reeks Geschriften van de Arbeider-Gemeenschap der Woodbrooker in Holland (1934) en in Religieus-socialistische vragen, de Tijd en Taak-serie (1935 en 1936). Samen richtten ze in hun eerste gemeente, in 1932, plaatselijke afdelingen op van de S.D.A.P., het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling en de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, en op provinciaal niveau werd Kalma in 1935 bestuurslid van de Friese Propaganda Commissie van de 'blauwe N.V.'

   In de lijn van deze uitgesproken maatschappelijke oriŽntatie lag de overgang tot voorganger van de Zandvoortse Kring 'Godsdienstig leven', een afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond. Kalma en zijn vrouw hadden al vanaf de oprichting in 1931 nauwe contacten met het vlak bij gelegen Woodbrookerscentrum in Bentveld onderhouden. Beiden, maar zij in het bijzonder, werden hooggeschat door prof. dr. W. Banning, de directeur van het centrum, die Kalma in Zandvoort in het ambt bevestigde (zoals later nog twee keer, in Hogebeintum en in Sneek), en beiden waren ook bestuurslid van het centrum, hij van 1936 tot 1938, toen de financiŽle mogelijkheden van de Kring niet langer toereikend waren om er te kunnen blijven. Bovendien trok Friesland.