Organisatie kerkenraad

Doel: Het leidinggeven aan het leven en werken van de gemeente, waarin vooral de verantwoordelijkheid voor het verrichten van missionair, diaconaal en pastoraal werk van belang is. De kerkenraad heeft binnen de gemeente de eindverantwoordelijkheid.

Werkwijze: De kerkenraad vergadert eenmaal per zes weken op maandagavond, in totaal acht keer per jaar. Zij overlegt, overweegt en neemt besluiten, mede op basis van schriftelijke en mondelinge meldingen van binnen en buiten de gemeente. Een en ander wordt vastgelegd in de notulen en besluitenlijst.

Plannen en middelen: Het vervullen van vacatures blijkt in toenemende mate moeilijk te zijn. Enerzijds wil de kerkenraad dit probleem aanpakken door intensievere werving van nieuwe ambtsdragers, ondermeer door gesprekken maar ook door te zorgen voor een positieve uitstraling. Anderzijds door een herverdeling van taken onder de predikant, ouderlingen en diakenen op een zodanige wijze dat de leden van de kerkenraad niet overbelast raken, terwijl het noodzakelijke werk toch verricht kan worden.
De kosten zullen ook in de toekomst niet meer bedragen dan de gebruikelijke vergaderkosten en eventuele scholingskosten van de kerkenraadsleden.

Noot november 2006:
De kerkenraad bestaat in totaal uit 18 leden.

Alle vacatures zijn momenteel ingevuld!