College van Kerkrentmeesters

Doel: Het College van Kerkrentmeesters heeft als opdracht het in overleg met en in verantwoording aande Kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door het meewerken aan de totstandkoming van een beleidsplan, de begroting en jaarrekening van de gemeente, het zorgdragen voor geldwerving en het zorgdragen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. Daarnaast heeft het College een beheerstaak met betrekking tot de goederen van de gemeente, het formuleren van het personeelsbeleid, het (doen) vervullen van de kostersfunctie, het bijhouden van de diverse registers en archieven en het beheren van verzekeringspolissen.

Werkwijze: Het College wordt gevormd door vier leden van de Kerkenraad (Ouderling-kerkrentmeesters) en twee gemeenteleden (die worden aangewezen en benoemd door de gemeente). Door de verdeling van taken krijgen alle te verrichten werkzaamheden aandacht. Het College ziet het als haar opdracht om haar taken zodanig te vervullen, dat het gemeente-zijn zonder materiële zorgen kan plaatsvinden. Op deze wijze wil zij bijdragen aan het leven en werken van de Kerk van Jezus Christus.

Plannen + middelen: Er is de afgelopen jaren het een en ander veranderd in de werkwijze van het financieel beheer door de aankomende fusie tot Protestantse Gemeente Hantum c.a. Geïntegreerde begrotingen en jaarrekeningen, gestroomlijnde geldwerving, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van gebouwen. De werkwijze van nu voldoet goed en het College wil dit zo voortzetten. Het kerkgebouw in Hantumhuizen is overgedragen aan de Stichting Alde Frsyke Tsjerken, het kerkgebouw te Hantumerhoek zal t.z.t. worden verkocht en de Nicolaaskerk te Hantum is van binnen aangepast aan de eisen van deze tijd. Het College zal hieraan in de naaste toekomst veel aandacht blijven besteden.