Zondagsschool

Doel: zoveel mogelijk kinderen benaderen met het Woord van God op een speelse manier. Zondagsschool is eenmaal per 2 weken.

Werkwijze: De kinderen zingen geestelijke liederen, luisteren naar een Bijbels verhaal en maken er een verwerking over. De thema’s die behandeld worden komen uit “Vertel het maar”.

Als er een grote groep kinderen is, wordt de groep verdeeld in twee kleine groepen, de jongste groep en een oudste groep.
De jongste groep bestaat dan uit de kinderen van groep 1 t/m 3 en de oudste groep bestaat dan uit groep 4 t/m 6 van het basisonderwijs.
Als er niet een grote groep kinderen komt, dan wordt er niet gesplitst en blijven de kinderen uit groep 1 t/m 6 bij elkaar.
Per seizoen bekeken of de groep wel of niet gesplitst wordt.
De zondagsschool is eenmaal per 2 weken in dorpshuis d'Ald Skoalle.

Tussen de startzondag (half september) en de slotdienst (eind april) is er iedere zondag kindernevendienst. Er is dan nl. geen zondagsschool/zondagsclub. Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst.

Het rooster van de zondagsschool en de zondagsclub wordt zo opgesteld, dat er in ieder geval tijdens de volgende kerkdiensten kindernevendienst gehouden kan worden: Open Avondmaal, Doopdiensten, Belijdenisdiensten, Bevestiging Ambtsdragers, Kerst, Pasen, Pinksteren, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar.
In overleg met de leiding van de zondagsschool en de zondagsclub kan er bij bijzondere projecten samengewerkt worden. Te denken valt hierbij aan de Veertigdagentijd (voor Pasen) en de Adventstijd (voor Kerst).