Kindernevendienstcommissie

Doel: zoveel mogelijk kinderen benaderen met het Woord van God op een speelse manier.

Werkwijze: Eens in de veertien dagen, als er géén zondagsschool of zondagsclub wordt gehouden, is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst. De kinderen komen daarvoor eerst naar de kerk. Daar maken ze het begin van de dienst mee en gaan dan naar hun eigen ruimte. Als teken van verbondenheid met de kerkelijke gemeente nemen ze een licht uit de kerk mee. De lezing van de betreffende zondag wordt voor de kinderen op een bevattelijke wijze (meestal via een verhaal) naar voren gebracht. Daarna volgt een creatieve verwerking.
De thema’s die behandeld worden komen uit de methode 'Vertel het maar'.
Ook kan er nog gezongen en/of gebeden worden. Halverwege de kerkdienst komen de kinderen terug om in de kerk nog het slotlied en de zegen mee te beleven. In overleg met de predikant wordt besproken in hoeverre er in de dienst nog aandacht aan de kinderen geschonken zal worden.

Tussen de startzondag (half september) en de slotdienst (eind april) is er iedere zondag kindernevendienst. Er is dan nl. geen zondagsschool/zondagsclub. Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst.
Het rooster van de zondagsschool en de zondagsclub wordt zo opgesteld, dat er in ieder geval tijdens de volgende kerkdiensten kindernevendienst gehouden kan worden: Open Avondmaal, Doopdiensten, Belijdenisdiensten, Bevestiging Ambtsdragers, Kerst, Pasen, Pinksteren, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar.
In overleg met de leiding van de zondagsschool en de zondagsclub kan er bij bijzondere projecten samengewerkt worden. Te denken valt hierbij aan de Veertigdagentijd (voor Pasen) en de Adventstijd (voor Kerst).

De kindernevendienst wordt eenmaal in de 2 weken gehouden in dorpshuis d'Ald Skoalle.